Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

GDPR

GDPR

GDPR

GDPR

GDPR

GDPR

PRE NAŠE VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, PROSÍM, KLIKNITE SEM

 

Informačný text pre klientov CPI Hotels Slovakia, s. r. o. o spracúvaní osobných údajov

V tomto dokumente nájdete v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), najdôležitejšie informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva spoločnosť CPI Hotels Slovakia, s. r. o., IČO: 48 094 790, so sídlom Šulekova 1172/20, 811 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103520/B (ďalej ako „CPI Hotels“ alebo „my“). CPI Hotels je na trhu zastúpená značkou Mamaison Hotels & Residences.

 1. Aké údaje spracúvame?
  A) Údaje klientov

Na základe Vašej rezervácie (či pobytu bez rezervácie) spracúvame osobné údaje klientov v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, či obdobného dokladu a prípadne tiež e-mailová adresa a telefónne číslo),
 • v prípade fyzických osôb – podnikateľov tiež obchodné meno podnikajúcej fyzickej osoby -podnikateľa, miesto podnikania, IČO, DIČ, údaj o platiteľovi DPH,
 • v prípade služobných ciest nepodnikajúcich osôb tiež údaje o organizácii, ktorá pobyt objednala, či uhradila,
 • údaje o účele pobytu,
 • informácie o Vašom členstve vo vernostnom programe,
 • údaje o Vašom pobyte a využívaných službách a o výške a spôsobe platby za poskytnuté služby (v prípade bezhotovostnej úhrady číslo bankového účtu, či údaje o platobnej karte),
 • v prípade občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem vyššie uvedených údajov tiež dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo evidenčného dokladu alebo preukazu totožnosti,
 • v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem vyššie uvedených údajov tiež dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, číslo víza a jeho platnosť, miesto vydania alebo číslo dokladu o pobyte vydaného Slovenskou republikou alebo členským štátom a jeho platnosť, adresu pobytu v Slovenskej republike, mená a priezviská spolucestujúcich detí, adresu trvalého bydliska v zahraničí,
 • v prípade hostí, ktorí využívajú parkovanie v našom hoteli, tiež EČV automobilu.


B) Fotodokumentácia z usporadúvaných akcií

Počas nami usporadúvaných akcií vyhotovujeme v primeranom rozsahu fotodokumentáciu (situačné zábery z akcií) za účelom následného zverejnenia vybraných fotografií na našich webových stránkach pre propagačné účely CPI Hotels. Takýmto spôsobom nie sú primárne zobrazovaní návštevníci konkrétnej akcie, ale celková atmosféra akcie, zábery nie sú zverejňované v detailnom rozlíšení, nepripájame k nim ani popisky („tags“) konkrétnych osôb návštevníkov akcie.

 

Na vyhotovovanie fotodokumentácie sú návštevníci dopredu upozornení formou piktogramu fotoaparátu, naši fotografovia sú viditeľne označení a fotodokumentácia je vyhotovovaná len v hlavných priestoroch akcie a návštevníci tak vždy majú možnosť zdržiavať sa v priestoroch, kde nie je fotodokumentácia vyhotovovaná. V prípade akýchkoľvek pochybností, či otázok k vyhotovovaniu fotodokumentácie máte možnosť obrátiť sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

 

 1. Na základe čoho a za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame?
  A) Spracúvanie nevyhnutné na plnenie právnych povinností

Poskytnutie a spracúvane všetkých vyššie uvedených osobných údajov, s výnimkou údajov o e-mailovej adrese a telefónnom čísle a informácie o Vašom členstve vo vernostnom programe, je nevyhnutné na účely plnenia našich právnych povinností, najmä povinností vyplývajúcich zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež z účtovných a daňových predpisov.

B) Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu

Spracúvanie Vašich identifikačných údajov a údajov o Vašom pobyte a o poskytnutých službách a o výške a spôsobe ich úhrady je nevyhnutné na účely plnenia zmluvného vzťahu týkajúceho sa Vášho pobytu, teda zaistenia objednávok a rezervácií, uzavretia a plnenia zmlúv týkajúcich sa nami ponúkaných a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a súvisiacich služieb.

C) Dôsledky neposkytnutia údajov

Bez poskytnutia vyššie (v bode 2. písm. A a B) uvedených údajov, s výnimkou údajov o e-mailovej adrese a telefónnom čísle a informácie o Vašom členstve vo vernostnom programe, Vám nemôžeme poskytnúť naše ubytovacie služby. Na poskytnutie stravovacích a ďalších služieb žiadne Vaše osobné údaje nepotrebujeme a teda ich na tento účel ani nezískavame a nespracúvame.

D) Spracúvanie nevyhnutné na účely oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a informácie o Vašom pobyte spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu na účely priameho marketingu, účelom spracúvania je tu výhradne možnosť zasielať Vám marketingové a obchodné informácie, teda informácie o zaujímavých novinkách, zľavách a pod.

 

Osobné údaje v takom istom rozsahu spracúvame tiež na zasielanie dotazníkov spokojnosti po pobyte v našich hoteloch, za účelom overiť Vašu spokojnosť s našimi službami a trvale zvyšovať kvalitu našich služieb pre Vás.

V našich hoteloch nedochádza k prípadom spochybnenia poskytnutých služieb našimi hosťami. Pokiaľ by k takému prípadu došlo, boli by sme nútení spracúvať údaje o poskytnutých službách v rozsahu nevyhnutnom na vedenie takéhoto sporu, a to výhradne za účelom ochrany našich práv v takomto spore. Taktiež by sme boli nútení spracúvať nevyhnutné údaje aj v prípade neuhradenia platieb za naše služby, či v prípade nám spôsobenej škody.

E) Spracúvanie na základe súhlasu

Na základe Vášho súhlasu alebo nastavenia povolení používaných aplikácií vo Vašom internetovom prehliadači spracúvame technické informácie získané pri návšteve našich internetových stránok – podrobne viď. separátny informační text dostupný na www.cpihotels.com/cs/cookies.

 

Našim klientom ponúkame služby Wi-fi siete, pričom máte možnosť zvoliť spoplatnený variant pripojenia, či variant pripojenia poskytovaného zadarmo. V prípade pripojenia zadarmo ste dopredu informovaní, že CPI Hotels bude spracúvať údaje o Vašej e-mailovej adrese výhradne na účely zasielania marketingovej komunikácie informujúcej Vás o zaujímavých novinkách, zľavách a pod. Následne máte kedykoľvek možnosť vyjadriť nesúhlas s ďalším zasielaním marketingovej komunikácie.

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním výslovného oznámenia na našu adresu (CPI Hotels Slovakia, s. r. o., IČO: 48 094 790, so sídlom Šulekova 1172/20, 811 06 Bratislava), či e-mailovú adresu dp@cpihotels.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.cpihotels.com, príp. zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Odvolanie súhlasu je účinné doručením takéhoto oznámenia CPI Hotels. Podľa ZOOÚ a GDPR nie je odvolaním súhlasu dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

F) Automatizované spracúvanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nebudú použité na automatizované rozhodovanie, či iné automatizované spracúvanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

 

 1. Zdroj osobných údajov

Všetky vyššie uvedené údaje získavame priamo od Vás, v súvislosti s rokovaním o uzavretie zmluvy a poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb.

 

Pokiaľ Vám rezerváciu našich služieb zaistila iná osoba (typicky to býva zamestnávateľ v prípade služobných ciest), získavame Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje (v rozsahu meno a priezvisko a telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu) priamo od tejto osoby.

 

Pri rezerváciách zadaných prostredníctvom rezervačných portálov, nám Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje (v rozsahu mena a priezviska a telefónneho čísla, prípadne e-mailovej adresy) odovzdáva rezervačný portál.

 

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu Vášho pobytu v našom hoteli. Následne po jeho ukončení spracúvame len:

 • Údaje, pri ktorých nám povinnosť ich spracúvania vyplýva z relevantných právnych predpisov, a to len po dobu, ktorá je nevyhnutná podľa týchto právnych predpisov. (Napr. účtovné a daňové doklady, ktoré Vám vystavujeme, obsahujú tiež niektoré Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, typ poskytnutej služby, dátum vystavenia dokladu). Tieto doklady uchovávame len na účely splnenia povinností stanovených relevantnými účtovnými a daňovými právnymi predpismi, počas doby stanovenej týmito predpismi).

 

 • Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a informáciu o Vašom pobyte na účely priameho marketingu CPI Hotels (zasielanie informácií o zaujímavých novinkách, či zľavách našich služieb a pod.) a na zasielanie dotazníkov spokojnosti. Údaje na zasielanie dotazníkov spokojnosti spracúvame len do doby vyhodnotenia dotazníkov (maximálne 1 mesiac po Vašom pobyte). Na účely priameho marketingu spracúvame Vaše údaje uvedené vyššie do doby, kým nám oznámite svoj prípadný nesúhlas s ďalším takýmto spracúvaním.

 

 • Údaje nevyhnutné na účely existujúcich, či reálne hroziacich sporov. Tieto údaje spracúvame len do doby právoplatného rozhodnutia sporu a splnenia povinností vyplývajúcich z rozhodnutia, resp. do doby, v ktorej môže podľa platných právnych predpisov prípadne dôjsť ku sporom o poskytnuté služby.

 

Údaje o cookies a dátach protokolov spracúvame po dobu maximálne 13 mesiacov od posledného využitia cookies, či dát protokolov.

 

Po uplynutí vyššie uvedených dôb Vaše osobné údaje pravidelne likvidujeme, a to v papierovej i elektronickej forme.

 

 1. Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme, či poskytujeme?
  A) Poskytovanie tretím osobám

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnym tretím osobám, s výnimkou orgánov verejnej moci, pri ktorých povinnosť poskytnutia údajov vyplýva z platných a účinných právnych predpisov (tak je tomu typicky pri údajoch, ktoré spracúvame na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež účtovných a daňových predpisov).

B) Sprostredkovatelia

Na účely zaistenia niektorých podporných služieb (napr. zasielanie marketingových oznámení, skvalitňovanie komunikácie a segmentácie ponúk, zaistenia on-line hotelových rezervácií, spracúvanie cookies) využívame služby sprostredkovateľov. Jedná sa vždy o  spracúvanie uskutočňované výhradne pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. U všetkých sprostredkovateľov dbáme na ich výber z hľadiska dôveryhodnosti a kvality služieb, vrátane zabezpečenia spracúvaných osobných údajov. Spracúvanie je možné len na základe zmluvy uzatvorenej medzi CPI Hotels a sprostredkovateľom, ktorá sprostredkovateľa zaväzuje k rovnakej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje sama CPI Hotels. O sprostredkovateľoch, s ktorými aktuálne spolupracujeme, Vás na požiadanie budeme informovať.

C) Prenos do zahraničia

Naši sprostredkovatelia majú zásadne sídlo a miesto spracúvania osobných údajov v SR, prípadne v inej krajine EU. Len v prípade zasielania a hodnotenia dotazníkov spokojnosti a v prípade niektorých rezervačných systémov používame sprostredkovateľov na území USA, vždy sa jedná o renomované spoločnosti v rámci medzinárodných hotelových, rezervačných a podobných sietí, zaisťujúcich služby pre hotely v celosvetovom rozsahu.

 

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA definovala Európska komisia spoločne s  vládnucimi orgánmi Spojených štátov amerických systém „štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ („Privacy Shield“) ako zvláštny nástroj k zaisteniu primeranej úrovne ochrany osobných údajov aj po ich prenose príjemcovi do Spojených štátov amerických. Na základe tohoto rozhodnutia platí, že spoločnosti, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktoré sa zaviazali k dodržiavaniu zásad programu „Privacy Shield“, zaisťujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Vyššie uvedení sprostredkovatelia so sídlom v USA patria medzi spoločnosti, ktoré sa takto zaviazali k dodržiavaniu zásad programu Privacy Shield. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach programu https://www.privacyshield.gov. Program Privacy Shield je naďalej platným i po účinnosti GDPR.

 

V iných ako vyššie uvedených prípadoch neuskutočňujeme prenos osobných údajov mimo území EU.

 

 1. Akým spôsobom CPI Hotels zaisťuje ochranu osobných údajov

Všetky osoby, ktoré na našej strane prídu do styku s osobnými údajmi, majú uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch i o bezpečnostných opatreniach k ich ochrane. Táto povinnosť trvá i v prípade ukončenia ich právneho vzťahu s CPI Hotels, poprípade so sprostredkovateľom.

 

 1. Vaše práva podľa platnej právnej úpravy

Podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame; toto zahŕňa právo získať od CPI Hotels nasledujúce informácie:
  • potvrdenie, či CPI Hotels spracúva Vaše osobné údaje,
  • prístup k týmto osobným údajom,
  • informácie o účeloch spracúvania,
  • o kategóriách dotknutých osobných údajov,
  • informácie o priezviskách alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené,
  • o plánovanej dobe uloženia, či kritériách k jej stanoveniu,
  • o existencii práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, alebo obmedzenia ich spracúvania, či práva vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu,
  • o práve na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  • o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané od subjektu údajov – od Vás,
  • o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
  • o vhodných zárukách pri presune osobných údajov mimo EU,
  • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, i kópiu osobných údajov.
 • právo na opravu Vašich osobných údajov v prípade, že by boli v ktoromkoľvek smere nesprávne, nepresné, či neúplné; opravu uskutoční CPI Hotels s ohľadom na technické možnosti bez zbytočného odkladu,
 • právo požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR a ZOOÚ, napr. v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním, či vznesenia námietky proti spracúvaniu, v prípade protiprávneho spracúvania osobných údajov, v prípade, keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané a pod., môžete teda požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, táto možnosť však neplatí v prípade, kedy je spracúvanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a v niektorých ďalších prípadoch stanovených GDPR a ZOOÚ.
 • právo požadovať obmedzenie spracúvaných osobných údajov v prípadoch predpokladaných GDPR a ZOOÚ, ako je napr. v prípade, kedy popierate presnosť osobných údajov, vznášate námietku voči spracúvaniu a pod.
 • právo na prenositeľnosť tých údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame automatizovane, na základe Vášho súhlasu, či na základe nevyhnutnosti ich spracúvania na splnenie zmluvy s Vami, alebo na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. V takých prípadoch Vám umožníme získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípade ak to bude technicky uskutočniteľné, ich priamo odovzdáme inému, Vami určenému správcovi,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenému na nevyhnutnosti spracúvania na účely oprávnených záujmov, vrátane spracúvania na účely priameho marketingu. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme v takom prípade Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním výslovného oznámenia na našu adresu (CPI Hotels Slovakia, s. r. o., IČO: 48 094 790, so sídlom Šulekova 1172/20, 811 06 Bratislava), či e-mailovú adresu dp@cpihotels.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.cpihotels.com, príp. zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Odvolanie súhlasu je účinné doručením takéhoto oznámenia CPI Hotels. Podľa GDPR nie je odvolaním súhlasu dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka, s výnimkou prípadov v GDPR výslovne uvedených,
 • okrem vyššie uvedeného máte v prípade, kedy sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov je porušené ZOOÚ či GDPR, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 1. Naše kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek nejasností, či dotazov ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese CPI Hotels Slovakia, s. r. o., so sídlom Šulekova 1172/20, 811 06 Bratislava, či na e-mailovej adrese nášho koordinátora ochrany osobných údajov dp@cpihotels.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na www.cpihotels.com.